კრედი 24 არის შუამავალი პლატფორმა ერთი მხრივ კლიენტისთვის, რომელსაც სესხის აღება სურს და მეორე მხრივ, ფინანსური ინსტიტუტისთვის, რომელიც სესხებს გასცემს. კრედი 24 არ გახლავთ ფინანსური კომპანია, ბანკი ან საკრედიტო ორგანიზაცია. ის არ არის პასუხისმგებელი სესხის ხელშეკრულების საბოლოო პირობებზე. ვებგვერდზე წარმოდგენილი ყველა პირობა საილუსტრაციო ხასიათს ატარებს და საბოლოო კალკულაცია შესაძლოა განსხვავდებოდეს წარმოდგენილისგან. სესხის საბოლოო პირობები შეგიძლიათ დააზუსტოთ კონკრეტული კრედიტორის ოფიციალურ საიტზე.