ლექსიკონი

ანაბარი

საკრედიტო დაწესებულებაში განთავსებული მომხმარებლის ფულადი თანხა, რომელსაც ერიცხება საპროცენტო სარგებელი. კომპანია ვალდებულია უფლებამოსილი პირის მოთხოვნის შესაბამისად დააბრუნოს მიღებული თანხა შესაბამის საპროცენტო სარგებელთან ერთად.