ლექსიკონი

პერსონალური მონაცემები

ინფორმაცია, რომელიც უკავშირდება ფიზიკურ პირს და იძლევა მისი იდენტიფიცირების შესაძლებლობას.

პირგასამტეხლო

ფულადი თანხა, რომელსაც კლიენტი იხდის ფინანსური ვალდებულების შეუსრულებლობის ან არაჯეროვანი შესრულებისთვის. 

პროლონგაცია

სხვადასხვა დოკუმენტის; ხელშეკრულების, სესხის, თამასუქის შეთანხმების ვადის გაგრძელება.