ლექსიკონი

ლიზინგი

ქონების სარგებლობაში გადაცემა ხელშეკრულებით განსაზღვრული ვადით, ამ ქონების შესყიდვის უფლებით ან ასეთი უფლების გარეშე. ლიზინგის ხელშეკრულების ვადის გასვლის შემდეგ მომხმარებელს შეუძლია შეისყიდოს იჯარის ობიექტი, გააგრძელოს ხელშეკრულება ან დაუბრუნოს აღნიშნული ობიექტი მესაკუთრეს.