ლექსიკონი

ნომინალი

ფულზე, ფასიან ქაღალდზე ასახული ფასი / ღირებულება.