ლექსიკონი

ჯარიმა

თანხა, რომელიც ეკისრება მომხმარებელს კრედიტის დაბრუნების ვადის გადაცილების დროს.