ლექსიკონი

ფინანსური ინსტიტუტი

მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია, არასაბანკო სადეპოზიტო დაწესებულება, რომელიც შეიძლება იყოს საკრედიტო კავშირი, კვალიფიციური საკრედიტო ინსტიტუტი

ფულადი გზავნილი

ფიზიკურ ან იურიდიულ პირებს შორის ფულადი გზავნილების სისტემის საშუალებით ფულადი თანხის გაგზავნა-მიღება.