ლექსიკონი

ხარჯთაღრიცხვა

ფინანსური გეგმა, სადაც დეტალურადაა გაწერილი შესასრულებელი სამუშაოსთვის საჭირო ყველა ხარჯი. 

ხელშეკრულების თავსართი

ხელშეკრულების ნაწილი, რომელიც წინ უსწრებს ხელშეკრულების ყველა სხვა დებულებას და წარმოადგენს ხელშეკრულების განუყოფელ ნაწილს