ლექსიკონი

ჰონორარი

შრომის შედეგად მიღებული ანაზღაურება, გასამრჯელო.