ლექსიკონი

თავდები

პირი, რომელიც იღებს ვალდებულებას თავდებად დაუდგეს კრედიტორის წინაშე მესამე პირს ამ უკანასკნელის ვალდებულების შესასრულებლად. საკრედიტო კომპანიას სრული უფლება აქვს ვალის გადახდა დააკისროს თავდებს იმ შემთხვევაში თუ მსესხებელი ვერ დაფარავს სესხის თანხას.