ლექსიკონი

იდენტიფიკაცია

შესაბამისობის დადგენის პროცესი, რათა თავიდან იქნეს აცილებული არასასურველი შემთხვევები. მაგ: სწრაფი სესხის გამცემი კომპანიები ითხოვენ 1 თეთრის გადარიცხვას მათ ანგარიშზე, რომლის მიზანიც არის მსესხებლის ანგარიშის გადამოწმება.