ლექსიკონი

მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია

დაწესებულება, სადაც შესაძლებელია სხვადასხვა საფინანსო ოპერაციებით სარგებლობა; კრედიტის აღება, გზავნილების მიღება-გაგზავნა, ვალუტის გაცვლა და სხვა.

მსესხებელი

პირი, რომელიც იღებს სესხს საფინანსო კომპანიის ან კერძო პირისგან.