ლექსიკონი

შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება

იურიდიული პირი, რომელიც დაკავებულია სამეწარმეო საქმიანობით და პასუხს აგებს მთელი მისი ქონებით. შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოების დამფუძნებელი შეიძლება იყოს როგორ ერთი, ასევე რამდენიმე პირი.