ლექსიკონი

ვალუტის კურსი

ერთი ქვეყნის ფულადი ერთეულის გამოსახვა მეორე ქვეყნის ფულად ერთეულში. ვალუტის გაყიდვის კურსი ყოველთვის უფრო მაღალია, ვიდრე შესყიდვის.