ლექსიკონი

კრედიტი

თანხა, რომელიც საფინანსო ინსტიტუტის მიერ არის გაცემული და რომელიც უკან უნდა იქნეს დაბრუნებული დარიცხულ წლიურ პროცენტთან ერთად ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ ვადაში.