ლექსიკონი

რეფინანსირება

ძველი ვალდებულებების გადაფარვა იგივე ან სხვა საფინანსო კომპანიიდან მიღებული ახალი სესხით.