ლექსიკონი

უზრუნველყოფა

კრედიტის ტიპი, რომლის მისაღებადაც საჭიროა უზრუნველყოფა. თუ ვალდებულება არ იქნება შესრულებული სრულად, კრედიტორს უფლება აქვს გაატაროს ღონისძიება თანხის დასაბრუნებლად. კრედიტის უზრუნველყოფის საშუალებად შეიძლება გამოყენებულ იქნეს: იპოთეკა, საბანკო გარანტია, გირავნობა, თავდებობა, პირგასამტეხლო, და სხვა.