ლექსიკონი

ყადაღა

ყადაღის საფუძველზე, მესაკუთრეს ეკრძალება ქონების განკარგვა; გასხვისება, დაგირავება, ქირავნობისა და იჯარის ხელშეკრულების დადება. დაყადაღებული ქონების ბედი წყდება სასამართლოში. რეგისტრაციას დაქვემდებარებულ ქონებაზე ყადაღის დადება ხდება აღსრულების ეროვნული ბიუროს მიერ შედგენილი აქტის საჯარო რეესტრისთვის გაგზავნის გზით.