ლექსიკონი

ობლიგაცია

ფასიანი ქაღალდი, რომელსაც ერიცხება საპროცენტო სარგებელი. ობლიგაციის მფლობელი იღებს დეპოზიტებზე მაღალ პროცენტს. კომპანია ვალდებულია დაუბრუნოს მფლობელს ობლიგაციის ნომინალური ღირებულება და გადაუხადოს სარგებელი.

ოვერდრაფტი

მომხმარებლის ანგარიშზე დაშვებული საკრედიტო ლიმიტი, რომელიც საშუალებას აძლევს მას დახარჯოს არსებულ თანხაზე მეტი.